REGULAMIN WYSZUKIWARKI SEOcomplex.pl

Opublikowany w dniu 11 czerwca 2016 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. SEOcomplex.pl – darmowa wyszukiwarka komunikująca Klientów z Pozycjonerami stron internetowych świadczy usługi w zakresie:
a) zamówienia przez Użytkownika darmowej wyceny pozycjonowania strony internetowej,
b) zamówienia przez Użytkownika usługi pozycjonowania strony internetowej.

1.2. Całokształt praw i obowiązków Użytkowników SEOcomplex.pl określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz dokumentów z nim powiązanych, to jest: Polityka Prywatności SEOcomplex.pl. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

1.3. Operatorem SEOcomplex.pl – darmowej wyszukiwarki komunikującej Klientów z Pozycjonerami stron internetowych dostępnej pod adresem internetowym: www.seocomplex.pl i podmiotem odpowiedzialnym jest firma: MROCOMP, adres e-mail: seocomplex@seocomplex.pl

2. Słownik pojęć i stosowanych skrótów

2.1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) SEOcomplex.pl - darmowa wyszukiwarka komunikująca Klientów z Pozycjonerami stron internetowych, służąca do realizacji usług wskazanych w punkcie 1.1. lit. a) oraz w punkcie 1.1.lit. b);

b) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania SEOcomplex.pl;

c) Gość – Użytkownik będący niezidentyfikowaną osobą odwiedzającą SEOcomplex.pl;

d) Rejestracja – proces, w którym Klient lub Pozycjoner stron internetowych zakłada unikalne konto, dzięki któremu otrzymuje dostęp do funkcji pozwalających na zarządzanie swoim Pulpitem Użytkownika;

e) Klient – Użytkownik (osoba fizyczna, firma lub przedsiębiorca) zarejestrowany w SEOcomplex.pl, posiadający możliwość wysyłania darmowego formularza wyceny usługi pozycjonowania strony internetowej do Pozycjonerów stron internetowych zarejestrowanych w SEOcomplex.pl;

f) Pozycjoner stron internetowych - Użytkownik (osoba fizyczna, firma lub przedsiębiorca) zarejestrowany w SEOcomplex.pl, świadczący w sposób profesjonalny usługi pozycjonowania stron internetowych;

g) Moderator – osoba upoważniona przez Operatora SEOcomplex.pl do dokonywania zmian i moderowania treści zamieszczanych w SEOcomplex.pl. Jednocześnie Moderator dba o ład i porządek na stronach SEOcomplex.pl;

h) Dobre obyczaje i przyzwoite stosunki międzyludzkie – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, w tym w szczególności: zakaz pisania wulgaryzmów, zakaz spamowania (m. in. wysyłania niechcianych linków do stron), nakaz trzymania się wątku;

i) Pulpit Użytkownika - indywidualny interfejs zarejestrowanego Użytkownika, widoczny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do SEOcomplex.pl, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności wyszukiwarki.

3. Zasady funkcjonowania SEOcomplex.pl

3.1. Rejestracja w SEOcomplex.pl jest bezpłatna.

3.2. Korzystanie z wyszukiwarki SEOcomplex.pl dla jej Użytkowników jest całkowicie darmowe.

3.3. Wyszukiwarka SEOcomplex.pl w zakresie przedmiotu działalności określonego w punkcie 1.1. lit. a), świadczy darmową usługę komunikowania Klienta z Pozycjonerem stron internetowych. Usługa ta polega na doręczeniu Pozycjonerom stron internetowych zarejestrowanym w SEOcomplex.pl wypełnionego przez Klienta formularza darmowej wyceny usługi pozycjonowania strony internetowej. W dalszej kolejności, Klientowi zostają doręczone wyceny usługi sporządzone przez Pozycjonerów stron internetowych.

3.4. Wyszukiwarka SEOcomplex.pl w zakresie przedmiotu działalności określonego w punkcie 1.1. lit. b), świadczy darmową usługę komunikowania Klienta z Pozycjonerem stron internetowych. Usługa ta polega na doręczeniu wybranemu przez Klienta Pozycjonerowi stron internetowych zamówienia usługi pozycjonowania wcześniej wskazanej strony internetowej.

3.5. Wyszukiwarka SEOcomplex.pl samodzielnie nie świadczy usług w zakresie pozycjonowania stron internetowych.

3.6. Każdorazowe skorzystanie z SEOcomplex.pl automatycznie oznacza, iż jego Użytkownik zapoznał się z całością treści niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje ten Regulamin w całości i bez żadnych wyjątków.

3.7. Wypełniony formularz darmowej wyceny pozycjonowania strony internetowej wysyłany jest do wszystkich Pozycjonerów stron internetowych zarejestrowanych w SEOcomplex.pl

3.8. Wszyscy Użytkownicy SEOcomplex.pl zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu w zakresie ich dotyczącym, powszechnie uznanych zasad kultury osobistej, dobrych obyczajów i przyzwoitych stosunków międzyludzkich.

3.9. Operator SEOcomplex.pl udostępnia każdemu z zarejestrowanych Użytkowników indywidualne konto internetowe z panelem uwzględniającym status danego Użytkownika. Częścią udostępnionego konta jest skrzynka poczty elektronicznej (system powiadomień).

3.10. Użytkownicy dokonujący rejestracji konta w SEOcomplex.pl oświadczają, że podane przez nich dane są prawidłowe i zgodne z prawdą.

3.11. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami SEOcomplex odbywa się z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych wyszukiwarki. Z chwilą gdy Klient dokona wyboru jednej z dostarczonych mu propozycji na pozycjonowanie strony internetowej, jego zlecenie przestaje być aktywne w wyszukiwarce. A dalsza komunikacja pomiędzy Klientem, a wybranym przez niego Pozycjonerem odbywa się poza wyszukiwarką SEOcomplex.

3.12. Komunikacja pomiędzy SEOcomplex.pl, a jego Użytkownikami następuje w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dwóch form kontaktu: a) komunikacja online (dziennik zdarzeń w ramach pulpitu Użytkownika), b) poczta elektroniczna (e-mail).

3.13. Moderator ma prawo zablokować lub zawiesić konto Użytkownika w następujących sytuacjach:

a) nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu,

b) naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad kultury osobistej, prób wykorzystania konta do działań sprzecznych z prawem, w szczególności zaś prób wpłynięcia na sposób funkcjonowania oprogramowania SEOcomplex.pl. Blokada może zostać nałożona także na numer IP Użytkownika korzystającego z SEOcomplex.pl w charakterze Gościa. O wyborze zastosowanego środka decyduje Moderator. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się w takiej sytuacji bezpośrednio z Moderatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu. W czasie, gdy konto jest zawieszone lub zablokowane Użytkownik traci dostęp zarówno do samego konta, jak i zgromadzonych tam danych.

3.14. Użytkownikowi korzystającemu z SEOcomplex.pl w charakterze Gościa umożliwia się zapoznanie z treściami powszechnie występującymi na stronach wyszukiwarki, w tym z zasadami funkcjonowania SEOcomplex.pl.

3.15. Do prawidłowego funkcjonowania SEOcomplex.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową zgodną z następującymi standardami HTML 5, CSS 2.1, JS oraz wspieraną przez bibliotekę jQuery w wersji 1.10.1[1]. W przypadku korzystania z SEOcomplex.pl za pomocą urządzenia mobilnego minimalna obsługiwana rozdzielczość to 320px (na szerokość).

3.16. Operator SEOcomplex.pl zaleca:

a) aktualizowanie oprogramowania służącego do korzystania z Internetu do najnowszych wersji stabilnych (w szczególności zalecenie to dotyczy przeglądarki internetowej oraz tzw. wtyczek i bibliotek),

b) w związku z zagrożeniami płynącymi z przekazywania danych, posiadanie przez Użytkowników aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz dokonywanie okresowych diagnoz zawartości całego komputera (tzw. pełnych/kompletnych skanów) za pomocą tego oprogramowania.

4. Gromadzenie, przekazywanie danych osobowych i ich ochrona

4.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) jest Operator SEOcomplex.pl.

4.2. SEOcomplex.pl gromadzi dane o Użytkownikach w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

4.3. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników SEOcomplex.pl jest dobrowolne.

4.4. Dane spersonalizowane (identyfikujące konkretnego Użytkownika) gromadzone są wyłącznie na potrzeby usług świadczonych przez SEOcomplex.pl.

4.5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4.6. Wszelkie dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

4.7. Dane niespersonalizowane (dot. logów, plików „cookies”) gromadzone są zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik ma wpływ na zakres gromadzenia tych danych poprzez dokonanie konfiguracji prywatności i bezpieczeństwa w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

4.8. SEOcomplex.pl gromadzi dane również dla celów statystycznych. Dane te nie są powiązane z Użytkownikami w sposób umożliwiający ich identyfikację.

4.9. Szczegółowe zasady gromadzenia danych zawarte są w Polityce Prywatności SEOcomplex.pl.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów Regulaminu z prawem, tracą one moc. W ich miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące. Utrata obowiązywania przez poszczególne zapisy nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.

5.3. Regulamin obowiązuje z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej SEOcomplex.pl. Użytkownik decydujący się skorzystać z usług SEOcomplex.pl automatycznie oświadcza, że zapoznał się z całością treści niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje ten Regulamin w całości i bez żadnych wyjątków.

5.4. Operator SEOcomplex.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieporozumienia lub szkody wynikłe wskutek błędnej, niepełnej lub niezgodnej ze stanowiskiem danej osoby, firmy lub przedsiębiorcy interpretacji informacji uzyskanych w SEOcomplex.pl, w szczególności dotyczących rozbieżności w cenie usług oferowanych przez Pozycjonerów stron internetowych w SEOcomplex.pl, a oficjalnymi witrynami www Pozycjonerów stron internetowych zarejestrowanych w SEOcomplex.pl.

5.5. SEOcomplex.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Pozycjonerów stron internetowych w nim zarejestrowanych.

o wyszukiwarce zlecenia dla wyceniających dla pozycjonerów kontakt regulamin polityka cookies linki

seocomplex 2016 © wszelkie prawa zastrzeżone